Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Quote Fajah

 

testimonial 1
author 1 url 1
testimonial 2
author 2 url 2
testimonial 3
author 3 url 3
 
 

No products in the cart.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Fajah-skincare.nl: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, onderdeel van Fajahworks, gevestigd aan Ringslang 36, 1187BT te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 52509567.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Fajah-skincare.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Fajah-skincare.nl en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Fajah-skincare.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Fajah-skincare.nl en een consument in de webwinkel wordt gesloten.
 6. Webwinkel/website: fajah-skincare.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Fajah-skincare.nl aan de koper te leveren zaken, waaronder uiteenlopende verzorgingsproducten begrepen kunnen zijn.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fajah-skincare.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Fajah-skincare.nl is vrijblijvend. Fajah-skincare.nl is nimmer verplicht een bestelling van de koper te accepteren.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Fajah-skincare.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Fajah-skincare.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fajah-skincare.nl anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Fajah-skincare.nl aan de koper bevestigd.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres.
 2. Fajah-skincare.nl behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Fajah-skincare.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Fajah-skincare.nl vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Fajah-skincare.nl treedt niet eerder in dan nadat de koper Fajah-skincare.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Fajah-skincare.nl de leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Fajah-skincare.nl alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Fajah-skincare.nl verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Fajah-skincare.nl de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Fajah-skincare.nl verschuldigde bedragen.
 8. In het geval dat de koper de afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Fajah-skincare.nl mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Fajah-skincare.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Fajah-skincare.nl verschuldigde bedragen en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Fajah-skincare.nl bij toepassing van de leden 6, 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn in die leden bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken, zoals in geval van geopende crèmes en andere verbruiksproducten;
 4. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  1. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Fajah-skincare.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Fajah-skincare.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Fajah-skincare.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Fajah-skincare.nl de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
  2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
  3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Fajah-skincare.nl retourneren.
  4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Fajah-skincare.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
  5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Fajah-skincare.nl heeft ingediend de overeenkomst op afstand te ontbinden.
  6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
  7. Fajah-skincare.nl zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Fajah-skincare.nl zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 6. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Fajah-skincare.nl te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Fajah-skincare.nl is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Fajah-skincare.nl is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Fajah-skincare.nl garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Fajah-skincare.nl verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Fajah-skincare.nl, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Fajah-skincare.nl met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Fajah-skincare.nl anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fajah-skincare.nl vereist.
 5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Fajah-skincare.nl.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door Fajah-skincare.nl gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van Fajah-skincare.nl toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Fajah-skincare.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Fajah-skincare.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Fajah-skincare.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Fajah-skincare.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Fajah-skincare.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Fajah-skincare.nl verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Fajah-skincare.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fajah-skincare.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Fajah-skincare.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Fajah-skincare.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Fajah-skincare.nl vermelde prijzen exclusief btw. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt prijzen (mede) inclusief btw.
 2. Bezorging binnen Nederland geschiedt bij bestelbedragen boven € 100,- (inclusief btw in geval van een consumentenkoop en exclusief btw voor andere kopers dan consumenten) portovrij. In andere gevallen komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de koper.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten en is Fajah-skincare.nl niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de koper de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Fajah-skincare.nl verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Fajah-skincare.nl de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, doch indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, is Fajah-skincare.nl ook in dat geval niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de consument de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.
 4. Betalingen dienen te geschieden op één van de door Fajah-skincare.nl aangewezen betaalmethoden. In geval overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Fajah-skincare.nl voorgeschreven wijze.
 5. Fajah-skincare.nl is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Fajah-skincare.nl kan worden toegerekend.
 2. Fajah-skincare.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Fajah-skincare.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Fajah-skincare.nl betrekking heeft.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fajah-skincare.nl bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De koper vrijwaart Fajah-skincare.nl van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Fajah-skincare.nl toerekenbaar is.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Fajah-skincare.nl geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en aldus zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Bij verkoop en/of levering door de wederverkoper aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederverkoper in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt Fajah-skincare.nl op de vordering(en) van de wederverkoper op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Fajah-skincare.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Fajah-skincare.nl of door Fajah-skincare.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Fajah-skincare.nl is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte zaken door Fajah-skincare.nl aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Fajah-skincare.nl behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, de samenstelling en ontwerpen daarvan, alsmede op de door haar gevoerde merknaam “Fajah Skincare” en de op de website weergegeven beeldmaterialen en teksten. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Fajah-skincare.nl.
 2. Bij Fajah-skincare.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fajah-skincare.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.